Strategische planvorming: geen toekomst zonder toekomstplan

Visie op parkeerbeleid Maassluis

De gemeente Maassluis is in ontwikkeling, zowel met nieuwbouw en herstructurering als met  kleinschalige projecten. Voor alle projecten geldt parkeren als een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke inrichting. Het ontbreekt echter aan een duidelijke visie op hoe om te gaan met parkeervraagstukken. Deze situatie vraagt om maatwerk bij het hanteren van beleidsregels en normen rondom parkeren. Delft Infra Advies heeft deze beleidsregels opgesteld, alsmede gebiedsgerichte parkeernomen. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een parkeerfonds.

terug naar overzicht strategische planvorming