Strategische planvorming: geen toekomst zonder toekomstplan 

Nederland wordt steeds mobieler. De toenemende mobiliteit heeft tot gevolg dat het speelveld van verkeer en vervoer steeds complexer is geworden. Een integrale aanpak met een duidelijke visie bij de planvorming is essentieel. Verkeers- en vervoerbeleid is immers niet alleen een kwestie van vraag en aanbod, maar net zo goed van politieke keuzes. Ad-hocbeslissingen bieden slechts tijdelijk soelaas. Vandaar dat Delft Infra Advies u graag ondersteunt bij het ontwikkelen van strategisch beleid: beleid voor de lange termijn, met een breed draagvlak in politiek en samenleving. De mobiliteit binnen uw gemeente of provincie wordt daarmee ook in de toekomst zeker gesteld.

Delft Infra Advies ondersteunt u bij het ontwikkelen van strategisch beleid, op pragmatische wijze rekening houdend met de wisselwerking tussen inhoudelijke opgaven, samenleving en bestuurlijke verhoudingen. Dit resulteert in breed gedragen plannen met oog voor de toekomst.

» zie ook : Projecten Strategische Planvorming